Условия за ползване | Terms of service

Забранено съдържание:

- Защитени с авторски права изображения, ако не притежавате авторски права за това

- Насилие, расова нетърпимост или застъпничество срещу всеки индивид, група или организация

- Абсолютно не може да се качва детска порнография. Всички подобни изображения ще бъдат докладвани на държавните органи. Ние ще се съобразим с всички и всички искания, отправени от властите, и ще съдействаме на нашия собствен екип по криминалистика.

- Или всяко друго изображение (и), което може да се счита за незаконно в САЩ, АС или страни от ЕС

Злоупотреба с обслужване:

- Въпреки че ние предлагаме услугата ни без ограничения, всички методи за злоупотреба с нашата услуга няма да бъдат разрешени и акаунтът / IP, участващи в злоупотреба, ще бъдат забранени.

Още Помощ

- Ако не сте сигурни дали изображението, което искате да качите, е позволено, тогава не го качвайте. Всички качени изображения се проверяват от персонала, а изображенията, които нарушават условията, ще бъдат премахнати без предупреждение и Качителят на такива изображения може да бъде забранен от уебсайта. Ако имате нужда от повече помощ относно нашите условия за ползване, моля, свържете се с нас, използвайки страницата за връзка с нас.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prohibited content:

- Copyrighted images if you don't own copyright for it

- Violence, racial intolerance, or advocate against any individual, group, or organization

- Absolutely no child pornography may be uploaded. Any such images will be reported to Government Authorities. We will comply with all and any requests made by authorities, and assist with our own forensic team.

- Or any other image(s) that might be considered illegal in USA, AU or EU countries

Misuse of Service:

- While we offer our service without any limits, any methods to abuse our service will not be allowed and account/IP engaging in abuse will be banned.

More Help

- If you are not sure whether image you want to upload is allowed then do not upload that image. All uploaded images are checked by staff and images that violate terms will be removed without warning and Uploader of such images might be banned from website. If you need more help regarding our terms of service, please contact us using contact us page.