Лични данни | Privacy

Snimka.org изисква регистрация, за да качва изображения, така че записва имейл адреси.

Ние не събираме данни, които могат да се идентифицират лично на хора, които гледат изображения. Въпреки това, когато посетителят качи изображение на сървъра на snimka.org, информация за посетителя се записва, така че в случай на злоупотреба с условията на обслужване, нашият персонал може лесно да идентифицира и блокира обиждащия потребител. Информацията за качителя е достъпна само за служители, които правят модериране на изображения, като тази информация няма да бъде показвана никъде публично или да се предоставя на никого.

Какво правим с вашите данни

Съхраняваните в нашата база данни потребителски данни се използват строго за предоставяне на нашите услуги. Събраните данни са само за използване на snimka.org (и свързаните с него услуги). Няма да споделяме с трети страни никаква информация за нашите потребители и/или клиенти, освен ако не е изрично изискана от представител на закона.

Запазена от потребителя информация Информация за потребителя (имейл, профил, генерирано от потребители съдържание) Предпочитания на потребителите и настройки за включване на бюлетин Домейн, IP и всяка друга публично достъпна информация за уебсайтове, изпълняващи софтуера в името или в представителство на потребителя Информация за плащане, предоставена от платежния процесор (важи само за покупки) IP адрес и всички данни, свързани с влизането Потребителските данни се съхраняват за постоянно, докато потребителят поиска изтриване на тези данни. Потребителят може също да поиска машинно четим файл със съдържанието на тяхната информация.

Бисквитки

Ние използваме нашите собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да подобрим сърфирането на потребителите и нашите услуги, като например функцията „поддържай ме регистриран“. Няма да се използват бисквитки за проследяване на вашата сесия на сърфиране за всякакъв вид маркетингови анализи.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snimka.org require registration in order to upload images, so it does record email addresses.

We do not collect any personally identifiable data on people who view images. However, when visitor upload image to snimka.org server information about visitor is recorded so in case of abuse of terms of service our staff can easily identify and block offending user. Information about uploader is available only to staff members that do moderation of images, that information will not be displayed anywhere in public or given to anyone.

What we do with your data

The user data which is stored in our database is strictly used to provide our services. The data collected is for snimka.org (and its related services) use only. We won't share with any third-party any information about our users and/or clients unless it is expressly required by a representative of the law. User stored information User information (email, profile, user-generated content) User preferences and newsletter opt-in settings Domain, IP and any other public available information about websites running the software in name or in representation of the user Payment information provided by the payment processor (applies only for purchases) IP address and any login related data The user data is permanently stored until the user request deletion of this data. The user can also request a machine-readable file with the contents of their information.

Cookies

We use our own and third-party cookies to improve user browsing experience and our services like the "keep me logged" feature. No cookies will be used to track your browsing session for any kind of marketing analytics.